Slatinští stárci

Zapsaný spolekZapsaný spolek Slatinští stárci

Zapsaný spolek Slatinští stárci z.s. byl založen v roce 2006 za účelem podpory a rozvoje kulturního dění v městské části Brno-Slatina. Především se jedná o organizaci a technické zajištění Tradičních slatinských hodů, jedné z nejvýznamnějších kulturních akcí v této městské čási.

Mgr. Miloš Skoták (předseda spolku), Mgr. Adéla Hladíková, Jan Železný

Hody na náměstí

Akce

Slatinští stárci ve spolupráci s ÚMČ Brno - Slatina
Vás srdečně zvou na

TRADIČNÍ SLATINSKÉ HODY 2017

které se konají ve dnech 8. - 10. září 2017 v areálu Přemyslova náměstí.

Hodové veselí započne pátek 8. září předhodovou zábavou od 19:00 do 02:00.

V sobotu 9. září nás čeká od 19:00 do 3:00 sobotní hodová zábavaza doprovodu DH Dambořanka. Nástup krojovaných ve 20:00.

Slavnostní hodová neděle 10. září začne v 9:00 mší svatou. Krojovaný průvod Slatinou se vydá ve 13:00 od kostela Povýšení sv. Kříže a bude zakončen na Přemyslově náměstí, kde proběhne i odpolední zábava. Hody završí nedělní večerní zábava od 20:00 do 22:00 s DB Dambořanka a CM Palouček.

Těší se na Vás celá slatinská chasa.

Plakát hody 2017

Informace pro krojované účastníky 40. výročí znovuobnovení hodů

Vážení pamětníci a příznivci slatinských hodů,

tento rok oslavíme 40 let od obnovení hodové tradice ve Slatině, a to v termínu 8. - 10. září 2017.

Rádi bychom Vás touto formou a jménem všech současných slatinských stárků pozvali k jubilejnímu hodovému veselí a zárověň Vám přiblížili harmonogram, který všem krojovaným pomůže orientovat se v programu letošních hodů.

Nácviky se konají každé úterý a pátek od 19. hodin v sále Staré radnice. Budeme rádi pokud se k nám kdykoliv připojíte. Rádi bychom Vás však pozvali hlavně na nácviky těsně před hody, a to v úterý 29. srpna a v pátek 1. září, kdy bude prostor na společné zopakování besed a případné dohodnutí/secvičení nástupu.

Harmonogram hodů níže věnuje pozornost zejména nedělní části hodů, která počítá s účastní krojovaných všech generací. Pokud se však budete chtít aktivně zapojit i do dalších částí programu - chystání apod, tak všechny detailní informace ohledně organizace Vám rádi sdělíme na nácvicích. Na tomto místě bychom Vás také rádi poprosili, pokud máte zájem a možnost slatinské hody podpořit například darem do tomboly či jinak, budeme moc rádi.

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy, můžete nás také kontaktovat osobně na nácvicích, prostřednictvím mailu, na webových stránkách nebo na Facebooku Slatinští stárci.

STŘEDA 6. září 2017

14.30 – 20.00 Dovoz máje – budeme rádi, když nám pánové přijdou pomoci. Sraz bývá pravidelně u Spartaku. Kdo budete mít zájem, určitě se prosím přihlaste na nácvicích u hlavního stárka Martina Dvořáka, se kterým se domluvíte na přesném času odjezdu, autech apod.

PÁTEK 8. září 2017

10.00 stavění máje na náměstí

17.00 generální zkouška na náměstí - besedy a nástup (chasa, pamětníci dle zájmu)

20.00 - 2.00 předhodová nekrojovaná zábava v areálu Přemyslova náměstí. Hraje skupina Akcent.

SOBOTA 9. září 2007

9.00 - 18.00 stárkovské zvaní po obci

19.00 – 3.00 Večerní zábava (areál Přemyslova náměstí); hraje DH Dambořanka

20.00 slavnostní nástup stárků, žádání starosty o „právo pořádání hodů“ a povolování hodů, sólo starosty, sólo stárci, sólo stárci/rodiče

21.00 prodej tomboly

22:00 Česká beseda

23.00 losování tomboly

01.00 Moravská beseda

NEDĚLE 10. září 2017

9.00 mše svatá (prostranství před kostelem Povýšení sv. Kříže); z oratoře vychází průvod v čele s křížem, po něm ministranti, chasa, hlavní pár, skauti, hasiči, kněz; na závěr mše pozvání kněze na hody od hlavního páru
po mši odchází průvod zpět do oratoře v pořadí kříž, ministranti, chasa, skauti, hasiči, kněz; po skončení mše fotografování zúčastněných

12.30 shromáždění krojovaných a veřejnosti u kostela Povýšení sv.Kříže

13.00 požehnání hodům a hodový průvod
Příchod stárků společně s dechovou hudbou Dambořanka; stárci se seřadí do dvojstupu na prostranství před kostelem a následuje požehnání. Průvod vychází od kostela v řazení: sklepníci, děti, stárci na první zastávku, hlavní stárek, chasa, tzv. ženáči - pamětníci, pamětnice, hasiči, Dambořanka, veřejnost
Trasa průvodu: Matlachova, Přemyslovo nám. - zastávka na Staré radnici, Tuřanka - zastávka, Křehlíkova - zastávka pro hlavní stárku, Tuřanka, Přemyslovo náměstí.
V průběhu průvodu budou zástavky u stárek, kde bude k dispozici občerstvení pro všechny krojované i muziku. Při příchodu na zastávku si stárci vyzpívávájí své stárky a poté s nimi zajdou dovnitř, ostatní mezitím před domem zpívají v kolečku nebo tančí. Když stárci vychází z domu, vytvoří se jim špalír a mají spolu sólo, a poté sólo s rodiči.
Průvod pokračuje z poslední zastávky od hlavní stárky na Přemyslovo náměstí, a to v pořadí, jak se bude slavnostně nastupovat na náměstí: hlavní pár, druhý pár, chasa, pamětníci (bývalé hlavní páry, ostatní ženáči), hasiči, Dambořanka.
Průvod zastaví u parku na Přemyslově náměstí, čeká se než se Dambořanka přesune na svá místa a občerství se. Krojovaní v čele s hlavním párem se mezitím nachystají na okraji parketu na slavnostní nástup. Jako první nastupuje hlavní pár s chasou. Stárci zakončí průvod v půlkruhu pod podiem a hlavní stárek přivítá/pozve nástup pamětníků. Pamětníci po nástupu si také stoupnou na okraj parketu. Následuje přívitání a pozdravení s panem starostou. Hlavní stárek vyhlašuje sólo pro pamětníky, chasu a představitele obce. Po odtančení sóla budou na parket k volné zábavě přizvání také ostatní návštěvníci.

16:30 Moravská beseda, následovaná společným fotografováním v parku

18:00 CM Palouček - hraje cimbálovka; od 19.00 se budou střídat s Dambořankou

20.00 Česká beseda

22.00 ukončení hodové zábavy

V průběhu hodů může samozřejmě dojít k drobným organizačním nebo časovým změnám, zejména v průběhu nedělního odpoledního programu.


Historie hodů ve Slatině

V letošním roce uplyne 40 let od doby, kdy byla ve Slatině znovuobnovena tradice slavení hodů. Hody, jinde nazývané jako posvícení, se na vesnicích v naší zemi slaví už několik století. A svou tradici mají i v naší městské části, která byla dříve taktéž samostatnou obcí.

První slatinské, původně sokolské hody se uskutečnily 1. listopadu 1903. V dalších letech se konaly okolo 20. října a až do roku 1914 probíhaly na dolní části Přemyslova náměstí. Později se odehrávaly na letním hřišti Sokola i v místních hostincích. Od roku 1928 se hody slavily v termínu na konci září a později byly nazývané jako hody Václavské.

Hodové slavnosti také neměly každý rok stejnou podobu jakou známe dnes. V roce 1929 se například konaly tzv. mladé hody, o týden později hody včetně stárků, dále v roce 1932 hody staromládenecké, jindy hody ženáčské.

Ačkoliv byly hody ve Slatině nejdříve záležitostí Sokola, mezi válkami a následně po 2. světové válce se na jejich pořádání podílely také jiné místní spolky - hasiči, divadelní soubor J.K.Tyla nebo folklorní soubor Slatiňan působící při slatinském slévárenském podniku. Významnou osobností pro hody byla paní Antonie Křehlíková, která ještě dlouho po válce se stárky nacvičovala.

Stárci na hodech nosí od roku 1933 pouze kroje kyjovské. Dříve se však mimo kyjovských nosily také slatinské selské kroje, které jsou velmi podobné ostatním krojům z oblasti Brněnska - tuřanským, líšeňským či šlapanickým.

Od roku 1960 se konání hodů přesunulo na druhou sobotu a neděli v září, tedy co nejblíže k termínu vysvěcení slatinského kostela - svátek Povýšení svatého Kříže, který se slaví 14. září.

V roce 1969 začala přestavba budovy dnešního Spartaku a hody nebylo kde pořádat. Tak v letech 1970 - 1976 nastala přetržka. V roce 1977 se na tradici hodů podařilo opět navázat, a to díky iniciativě pánů Josefa Vrzala a Václava Fišera.

V následujících letech se organizace hodů ujala paní Hodaňová, která hody dovedla až do nového tisíciletí. Od roku 2003 stárci na hody nacvičují sami a za organizaci hodů zodpovídá zejména stárky volený hlavní pár. V roce 2006 bylo založeno občanské sdružení Slatinští stárci o.s.

V průběhu let ve Slatině na hodech hrálo několik různých kapel. Nejprve Hábova kapela, Hamrova kapela ze Šlapanic, Sivičanka či další. Nejdelší dobu však Slatinské hody doprovází dechová kapela Dambořanka.

Za to, že se tradice slatinských hodů dochovala dodnes, vděčíme tedy zejména všem stárkám, stárkům a jejich rodinám, kteří často tuto tradici předávají z generace na generaci, dále mnoha organizátorům, příznivcům a pomocníkům, bez nichž by se hody určitě neobešly a také obyvatelům Slatiny, kteří hody stále hojně navštěvují. Všem moc za tuto přízeň během mnoha let děkujeme a doufáme, že letošní výročí oslavíme v hojném počtu.


Pro sponzory

Vážení příznivci folklóru ve Slatině,

jménem spolku Slatinští stárci si Vás touto cestou dovolujeme oslovit a nabídnout Vám možnost podílet se na udržení a podpoře kulturní tradice ve Slatině, a sice – pořádání Tradičních slatinských hodů.

Náš spolek Slatinští stárci byl založen v roce 2006 s cílem zachovat a rozvíjet kulturní dění v městské části Brno-Slatina, ale zejména jako zaštiťující organizace pro pořádání Tradičních slatinských hodů. Hodová slavnost ve Slatině je historickou tradicí, která byla znovuobnovena roku 1977, od té doby se hody konají již každoročně. V letošním roce proběhne již 40. ročník slatinských hodů. Tradiční slatinské hody se během těchto let staly nejvýznamnější kulturní události v naší městské části. V posledních letech se snažíme o jejich zdokonalení a zkvalitnění, což nese nemalé náklady.

40. ročník Tradičních slatinských hodů bude organizován naším spolkem opět s podporou MČ Brno-Slatina a to v termínu 8. - 10. září 2017. Akce se v letošním roce bude konat na prostranství Přemyslova náměstí ve Slatině. Krojované bude doprovázet dechová hudba Dambořanka. Jako každý rok očekáváme vysokou účast jak obyvatel Slatiny, tak i návštěvníků ze širšího okolí.

S přihlédnutím k významu celé akce pro městskou část Brno-Slatina, se dovolujeme na Vás obrátit a věříme, že se u Vás setkáme s pochopením a podporou pro tuto akci.

Náklady spojené s organizací a technickým zajištěním slatinských hodů jsou nemalé, a tak s radostí uvítáme jakoukoliv podporu a pomoc v této oblasti, ať už finanční, materiální či organizační. Konkrétně nám můžete pomoci finančním příspěvkem dle Vašeho vlastního uvážení, věnováním věcného daru do tomboly či přímou podporou organizace hodů.

V případě jakéhokoliv daru Vám vyhotovíme sponzorskou smlouvu, na jejímž základě je možné uplatňovat odpočet ze základu daně. Na oplátku Vám můžeme nabídnout zveřejnění reklamy Vaší firmy na plakátech, na našem webu a na reklamním panelu v prostoru konání hodů. Určitě bychom v případě Vašeho zájmu našli i další formy prezentace, které by byly vhodné právě pro Vás, proto se na nás můžete kdykoliv obrátit.

Za Vaše pochopení i případnou podporu předem děkujeme.

Sponzoři